Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

— Ján Vošček

marec 29, 2022 10:00 · 8 minút čítania

Zaistenie bezpečnosti Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách ochrany a spracúvania osobných údajov Vás informujeme o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich spracúvame, uchovávame a používame.

OZ Dionýzos, Ľ. Fullu 16, 841 05, Bratislava, IČO: 50774662, DIČ: 2120618720,  (ďalej len „OZ Dionýzos“, alebo „prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ internetového portálu www.kamzavinom.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s ustanoveniami nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a ostatných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

1. Osobné údaje a ich spracúvanie

1.1. Rozsah osobných údajov

Pri využívaní našich služieb spracúvame nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb:

 • meno a priezvisko, titul,
 • e-mailová adresa,
 • poštová adresa,
 • telefónne číslo.

1.2. Účely spracúvania osobných údajov:

 • Uskutočňovanie súťaží a odovzdávanie výhier. Pri našej činnosti uskutočňujeme súťaže, pre ktorých realizáciu a najmä následné odovzdanie výhry je potrebné spracúvať osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 1.1 tohto článku Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov. Tieto osobné údaje sa spracúvajú výlučne na registráciu súťažiacich, vyhodnotenie súťaže, udeľovanie a doručovanie výhier.
 • Zhromaždené údaje využívame taktiež za účelom komunikácie s Vami ako klientmi našich webových stránok a ich individuálneho prispôsobovania, obsahu a úprav podľa Vašich potrieb.
 • Zasielanie oznámení o novinkách prostredníctvom „newsletter-a“: Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa využívame k zasielaniu oznámení o novinkách, zmenách, alebo úpravách článkov, alebo iného obsahu našich webových stránok. Tieto oznámenia môžete kedykoľvek odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie z prijímania oznámení o novinkách, ktorý nájdete v každom zaslanom e-maile. V prípade, že odoberanie oznámení o novinkách odhlásite, nebudeme naďalej Vaše osobné údaje na tieto účely využívať.

2. Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb na účely uvedené v predchádzajúcom článku spracúvame na právnom základe:

 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely podľa článku 6, ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, alebo podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZOOÚ.

3. Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré OZ Dionýzos spracúva a uchováva výlučne v elektronickej podobe sú zabezpečené pred akýmkoľvek zneužitím nasledujúcimi spôsobmi:

 • využívaním šifrovaného spojenia na webe (https://),
 • využívaním antivírusového softvéru a firewall v počítačoch,
 • využívaním zaheslovania prístupu na web a mailingový server,
 • využívanie zálohy údajov prostredníctvom vlastného serveru,
 • využívaním zaheslovania počítačov, na ktorých sú uložené offline dáta,
 • uzamknutím priestorov, v ktorých sa nachádzajú počítače a server,
 • k dátam, ktoré obsahujú osobné údaje majú prístup iba oprávnené osoby, ktoré boli dôkladne  poučené o zabezpečení a ochrane osobných údajov.

4. Obdobie spracúvania a uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame a uchovávame iba v čase nevyhnutnom na splnenie účelu, na ktorý boli získané, najdlhšie však po dobu 1 roka od ich získania. V prípade účelu - zasielanie oznámení o novinkách prostredníctvom „newsletter-a“, spracúvame a uschovávame príslušné osobné údaje iba do odvolania súhlasu so zasielaním oznámení o novinkách.

5. Práva dotknutých osôb

a) Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. V prípade, ak súhlas so spracúvaním osobných údajov odvoláte, Vaše osobné údaje budú vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ potrebuje na ochranu svojich oprávnených záujmov. Zároveň Vás však upozorňujeme, že v prípade ak odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, môže tým dôjsť k znemožneniu poskytovania služieb z našej strany. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenú na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. K výmazu Vašich osobných údajov dochádza rovnako v prípade, ak Vaše osobné údaje už nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak sa stane spracúvanie Vašich osobných údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

b) Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek nás požiadať o bezplatnú informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov.

c) Ako dotknutá osoba máte ďalej nasledujúce práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOÚ.
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

6. Súbory cookies

Na našej webstránke dochádza v prípade Vášho súhlasu so súbormi cookies aj k zberu dát službou Google Analytics, poskytovanej spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google. Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača.

7. Odkazy na iné webové stránky

Na našich webových stránkach sú umiestnené odkazy na iné webové stránky, ktoré sú obsahovo podobné a týkajú sa informácií alebo udalostí vo svete vína. Upozorňujeme, že tieto webové stránky prevažne prevádzkujú iné subjekty, ktoré si ochranu a dodržiavanie pravidiel spracúvania osobných údajov zabezpečujú samostatne. Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupných, prípadne ponúkaných prostredníctvom nich.

8. Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok, podnetov a žiadostí, týkajúcich sa Zásad ochrany a spracúvania osobných údajov, kontaktujte nás na adrese uvedenej nižšie, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy.

Adresa:

OZ Dionýzos, Ľ. Fullu 16, 841 05, Bratislava, IČO: 50774662, DIČ: 2120618720

E-mailová adresa: info@kamzavinom.sk

9. Platnosť a účinnosť zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov u nás platia od 25.05.2018.


Na prispôsobenie obsahu, reklám a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Potvrďte prosím ich používanie.